Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je deze website gebruikt die wordt beheerd door 550nm V.O.F. handelend onder Picture & Space (“ons”, “wij” of “onze”).

Jouw toegang tot en gebruik van deze website is afhankelijk van je acceptatie en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de site of deze gebruiken. Door de website te bezoeken of te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als je het niet eens bent met enig onderdeel van de voorwaarden, heb je mogelijk geen toegang tot de website.

Aankopen

Als je een product of dienst wilt kopen die via de website beschikbaar is gesteld (“Aankoop”), kan je worden gevraagd bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor je aankoop, waaronder: naam, e-mailadres, postadres, creditcard- of bankinformatie, factuuradres en telefoonnummer.

Je verklaart en garandeert dat: je het wettelijk recht heeft om elke creditcard en/of andere betaalmethode(s) te gebruiken in verband met een aankoop; de informatie die je verstrekt, is waar, correct en volledig. Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Picture & Space niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het indienen van valse of onjuiste informatie.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleen je ons het recht om de aan derden verstrekte informatie te verstrekken met het doel de afronding van de Aankopen te vergemakkelijken.

We behouden ons het recht voor om je bestelling of inschrijving op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, inclusief maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de product- of dienstbeschrijving of prijs, fout in je bestelling of om andere redenen. Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Picture & Space geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke annulering. We behouden ons het recht voor om je bestelling te weigeren of te annuleren als we fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie vermoeden.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We updaten ons aanbod aan producten en diensten voortdurend op deze website. De producten of services die beschikbaar zijn op onze website kunnen verkeerd worden geprijsd, onnauwkeurig worden beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over de website. Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat een dergelijk aanbod van een product of dienst geen juridisch aanbod inhoudt dat rechtsgevolgen kan trekken.

We kunnen en garanderen niet de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, zoals prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en services. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Accounts

Wanneer je bij ons een account aanmaakt, moet je te allen tijde informatie verstrekken die accuraat, volledig en actueel is. Als je dit nalaat, betekent dit een schending van de voorwaarden, wat kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van je account op onze website.

Je bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat je gebruikt om toegang te krijgen tot de website en voor alle activiteiten of acties onder je wachtwoord, ongeacht of je wachtwoord bij onze website of een service van een derde partij is.

Je stemt ermee in om je wachtwoord niet bekend te maken aan derden. Je moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer je op de hoogte bent van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van jouw account.

Intellectueel eigendom

De website en de originele inhoud, functies en functionaliteit ervan zijn en blijven het exclusieve eigendom van Picture & Space en zijn licentiegevers. De website wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van zowel Nederland als het buitenland. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Picture & Space.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites van derden of diensten die niet in eigendom zijn van of worden beheerd door Picture & Space. We hebben geen controle over een website waaraan we zijn gekoppeld, dus we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het beschermen van informatie die je aan dergelijke websites verstrekt. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke sites. Voorzichtigheid is geboden bij het bezoeken van gelinkte websites en de privacyverklaring van de betreffende website moet worden onderzocht.

Picture & Space heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erken je en stem je ermee in dat Picture & Space niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of services. We adviseren je ten zeerste om de servicevoorwaarden en het privacybeleid van websites of services van derden die je bezoekt te lezen.

Beëindiging

We kunnen je account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Na beëindiging van het contract, wordt je recht om de website te gebruiken onmiddellijk stopgezet. Als je jouw account wilt beëindigen, kunt je gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen enkel geval zullen Picture & Space, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit jouw toegang tot of het gebruik van of de toegang tot of het gebruik van de website, gedragingen of inhoud van derden op de website, de inhoud van de website, ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van jouw transmissies of inhoud, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of wij al dan niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een hierin beschreven remedie is mislukt van zijn essentiële doel.

Risico

Jouw gebruik van de website is geheel op eigen risico. De website wordt aangeboden zonder enige vorm van garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of de uitvoering.

Picture & Space, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat: de website ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip of locatie, eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd, de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, zullen de resultaten van het gebruik van de Service aan uw vereisten voldoen.

Affiliate Links

Picture & Space neemt deel aan het Amazon Services LLC Associates-programma, een affiliatie advertentieprogramma dat is ontworpen om ons middelen te bieden commissie verdienen door een koppeling te maken naar Amazon.com en gelieerde sites.

Sommige links op deze website zijn affilate links. Dit betekent dat Picture & Space een commissie kan ontvangen als je op de link klikt en een aankoop doet bij de aangesloten partner. We raden alleen producten en services aan waarvan we weten of vertrouwen dat deze van hoge kwaliteit zijn, ongeacht of er een gelieerde relatie bestaat of niet.

Uitsluitingen

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken en niettegenstaande enige andere bepaling van deze voorwaarden, zal Picture & Space onder geen enkele omstandigheid ooit aansprakelijk zijn jegens jouw of enige andere persoon voor enige indirecte, incidentele, gevolg-, speciale, punitieve of voorbeeldige schade of verlies voortkomend uit , verbonden met, of gerelateerd aan jouw gebruik van de website, deze Voorwaarden, het onderwerp van deze Voorwaarden, de beëindiging van deze Voorwaarden of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, verlies van gegevens, zaken, markten, besparingen, inkomsten winst, gebruik, productie, reputatie of goodwill, verwacht of anderszins, of economisch verlies, onder welke aansprakelijkheidstheorie dan ook, ongeacht enige nalatigheid of andere fout of wangedrag (inclusief, zonder beperking, grove nalatigheid en fundamentele schending) door Picture & Space of een persoon voor wie Picture & Space verantwoordelijk is, en zelfs als Picture & Space op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke verliezen of schade worden geleden.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze website en vervangen alle vorige overeenkomsten die we zouden hebben tussen ons met betrekking tot de website en vervangen deze.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. Wanneer we dergelijke updates uitvoeren, herzien we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina. Door onze Service te blijven gebruiken of gebruiken nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de service.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als je vragen over deze voorwaarden heeft.

Picture & Space
‘t Grachtje Over 60
1625 PJ Hoorn
Nederland

info@pictureandspace.com